Pariuri Online, Pariuri Live, Bonusuri | Casa Pariurilor

Statistici de venit online

statistici de venit online

Rata riscului de sărăcie, UE estimări. Islanda IS : Compararea nivelului de trai între țări se bazează adesea pe produsul intern brut PIB pe cap de locuitorcare exprimă, în termeni monetari, o măsură de bază a dimensiunii globale a unei economii, împărțită la numărul de persoane care trăiesc acolo, utilizată pentru a măsura nivelul de bogăție și prosperitate națională.

statistici de venit online

Totuși, acest indicator-cheie nu oferă informații privind distribuția veniturilor în interiorul unei țări și, în plus, nu furnizează nici informații legate de factorii nemonetari, care pot avea un rol semnificativ în determinarea bunăstării populației. În și au fost observate creșteri mai mici de până la 0,1 puncte procentuale în fiecare an.

Ca atare, în ultimii doi ani pentru care sunt disponibile date, rata riscului de sărăcie în UE a revenit la un nivel similar celui constatat în perioada Rata pentru UE, calculată ca medie ponderată a rezultatelor naționale, disimulează variații considerabile între statele membre ale UE a se vedea figura 1. În scopul comparațiilor între țări, acesta este adesea exprimat în standarde ale puterii de cumpărare SPCastfel încât să se țină seama de diferențele de la o țară la alta în ceea ce privește costurile vieții.

Valorile veniturilor pentru acest prag au variat semnificativ în între statele membre ale UE, de la SPC 3  în România, la SPC 13  în Austria, valoarea pragului din Luxemburg SPC 19  depășind în mod clar limita superioară a acestui interval.

Pariuri Online, Pariuri Live, Bonusuri | Casa Pariurilor

Toate statele membre statistici de venit online UE, Regatul Unit, cele trei țări AELS prezentate în figura 2 și Turcia au raportat rate mai mari pentru femei decât pentru bărbați în rândul populației cu vârsta de 16 ani și mai mult. Cele mai mari diferențe între sexe în au fost observate în Lituania cu 6,3 puncte procentuale mai mult pentru femei decât pentru bărbațiLetonia 6,1 puncte procentualeEstonia 5,5 puncte procentuale și Cehia 4,6 puncte procentuale.

Irlanda, Malta și Bulgaria au raportat rate ale riscului de sărăcie pentru femei care erau cu cel puțin 3,0 puncte procentuale mai mari decât cele pentru bărbați. Cel mai mic nivel al disparității de gen s-a înregistrat în Franța, unde rata riscului de sărăcie a fost ușor 0,2 puncte procentuale mai ridicată pentru femei decât pentru bărbați.

Utilizarea și penetrarea internetului

În schimb, în Muntenegru, rata a fost cu 1,2 puncte procentuale date din mai mare pentru bărbați decât pentru femei, în timp ce, în Macedonia de Nord, rata pentru bărbați a fost, de asemenea, mai mare, dar numai cu 0,1 puncte procentuale; în Serbia nu s-a înregistrat nicio diferență între ratele pentru cele două sexe.

În 9 dintre cele 27 de state membre ale UE, rata riscului de sărăcie în rândul gospodăriilor cu doi adulți dintre care cel puțin unul are vârsta de 65 de ani sau mai statistici de venit online a fost mai scăzută decât rata pentru categoria mai largă a tuturor gospodăriilor cu doi sau mai mulți adulți, în special în Danemarca, unde diferența a fost de 6,2 puncte procentuale. La cealaltă extremă, în Letonia, rata riscului de sărăcie în cazul gospodăriilor cu doi adulți, dintre care cel puțin unul are vârsta de 65 de ani sau mai mult, a fost cu 13,3 puncte procentuale mai mare decât în cazul tuturor gospodăriilor cu doi sau mai mulți adulți, diferența fiind în Malta de 12,4 puncte procentuale.

În Spania, rata pentru aceste două tipuri de gospodării a fost aceeași, în timp ce în Italia diferența a fost de doar statistici de venit online puncte procentuale date din Majoritatea statelor membre ale UE au raportat că cea mai mare rată a riscului de sărăcie au avut-o persoanele singure cu copii aflați în întreținere.

  • Strategie de 60 de secunde în opțiuni binare
  • Biroul Naţional de Statistică // Statistici pe domenii
  • Statistici privind societatea și economia digitală – gospodării și persoane - Statistics Explained

Totuși, au existat patru excepții: în Portugalia, rata pentru gospodăriile alcătuite dintr-o singură persoană cu copii aflați în întreținere a fost cu 3,3 puncte procentuale mai mică decât cea pentru gospodăriile cu doi adulți și cu trei sau mai mulți copii aflați în întreținere, în timp ce în România și Bulgaria această diferență a fost mult mai mare, de 11,8 și, respectiv, 21,2 puncte procentuale; în Slovacia, rata pentru gospodăriile alcătuite dintr-o singură persoană cu copii în întreținere a fost aceeași precum în cazul gospodăriilor cu doi adulți și cu trei sau mai mulți copii aflați în întreținere.

În toate cele patru țări candidate pentru care sunt disponibile date, rata pentru gospodăriile alcătuite din o singură persoană cu copii aflați în tranzacționare algoritmică a fost mai scăzută decât cea pentru gospodăriile cu doi adulți și cu trei sau mai mulți copii aflați în întreținere.

Măsurile de protecție socială pot fi utilizate ca mijloc de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin distribuția prestațiilor sociale.

Una dintre modalitățile de evaluare a impactului tranzacționarea coinbase bot de protecție socială este compararea indicatorilor pentru riscul de sărăcie înainte și după transferurile sociale a se vedea figura 5. Fără transferuri sociale, aceste persoane ar fi expuse riscului de sărăcie. Analizând impactul în termeni relativi, cel puțin jumătate dintre toate persoanele care au fost expuse riscului de sărăcie în Finlanda și Irlanda au depășit pragul ca urmare a transferurilor sociale; acest lucru a fost valabil și pentru Islanda date din și Norvegia.

Inegalitățile veniturilor Guvernele, factorii de decizie politică și societatea în general statistici de venit online pot combate sărăcia și excluziunea socială fără a analiza inegalitățile din societate, indiferent dacă sunt de natură economică sau socială. Acest raport a variat considerabil între statele membre ale UE, de la 3,0 în Slovacia la 6,0 sau mai mult în Spania, Italia și Letonia și la peste 7,0 în Lituania, România și Bulgaria, unde a atins vârful de 7,7.

Tehnologiile informației și comunicațiilor influențează viața de zi cu zi a oamenilor în diverse moduri, atât la locul de muncă, cât și acasă, de exemplu în cazul comunicării sau al achiziției de produse sau servicii online. Politicile UE variază de la reglementarea unor sectoare întregi, cum ar fi comerțul electronic, până la încercarea de a proteja viața privată a persoanelor. Dezvoltarea societății informaționale este, prin urmare, considerată de mulți ca fiind esențială pentru asigurarea condițiilor necesare pentru promovarea unei economii moderne și competitive. Articol complet Accesul la internet Tehnologiile informației și comunicațiilor au devenit accesibile publicului larg atât în ceea ce privește accesul, cât și costul acestora.

Dintre țările din afara UE prezentate în figura 6, Macedonia de Nord 6,2 și Muntenegru 7,6; date din au raportat niveluri la fel de ridicate ale inegalității în ceea ce privește distribuția veniturilor, în timp ce în Serbia 8,6 și în Turcia 8,7; date din ratele au fost mai ridicate decât în oricare dintre statele membre ale UE.

Una dintre categoriile care prezintă un interes special este cea a persoanelor în vârstă, ceea ce se explică în parte prin procentul în creștere al populației UE cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Sistemele de pensii pot juca un rol important în combaterea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă.

În acest statistici de venit online, este interesant să se compare veniturile persoanelor în vârstă cu cele ale restului populației. Acesta a fost, de asemenea, cazul în cele patru țări candidate prezentate în figură.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Acesta a fost, de asemenea, cazul în Islanda date din și Norvegia. Procentele relativ scăzute pot reflecta, în linii mari, drepturi la pensie relativ scăzute. Date-sursă pentru tabele și grafice Statistici privind sărăcia veniturilor: tabele și figuri în limba engleză Surse de date Datele utilizate în acest articol sunt extrase în principal din microdatele existente în statisticile UE referitoare la venit și la condițiile de viață EU-SILC.

Datele EU-SILC sunt compilate anual și constituie sursa principală de statistici care măsoară veniturile și condițiile de viață din Europa; acestea reprezintă, de asemenea, principala sursă de informații utilizată pentru a corela diferite aspecte legate de calitatea vieții gospodăriilor și a persoanelor.

statistici de venit online

Populația de referință pentru informațiile prezentate în acest articol este alcătuită din toate gospodăriile private și membrii lor actuali rezidenți pe teritoriul unui stat membru al UE la momentul colectării datelor; persoanele care locuiesc în gospodării colective și în instituții sunt, în general, excluse din populația-țintă.

Datele pentru UE și zona euro reprezintă medii ale datelor naționale ponderate în funcție de populație. Venitul disponibil al gospodăriilor se stabilește prin însumarea tuturor veniturilor monetare primite din orice sursă de către fiecare membru al gospodăriei inclusiv venituri din muncă, investiții și prestații socialeplus veniturile primite la nivelul gospodăriei, și după deducerea impozitelor și a contribuțiilor sociale plătite.

statistici de venit online

Pentru indicatorii de sărăcie, venitul disponibil pe adult-echivalent se calculează pornind de la venitul total disponibil al gospodăriei, care este împărțit la dimensiunea echivalentă a gospodăriei; prin urmare, fiecare persoană din gospodărie este considerată ca având același venit pe adult-echivalent.

Perioada de referință a veniturilor este o perioadă fixă de 12 luni precum anul calendaristic sau exercițiul fiscal precedent pentru toate țările cu excepția Regatului Unit, pentru care perioada de referință a veniturilor este anul curent al anchetei, și a Irlandei, pentru care ancheta este continuă, iar datele privind veniturile sunt colectate pentru perioada de 12 luni care precedă ancheta. În conformitate cu deciziile Consiliului European, rata riscului de sărăcie este măsurată în raport cu situația existentă în fiecare stat membru al UE, și nu prin aplicarea unui prag comun.

Această rată a riscului de sărăcie poate fi calculată înainte sau după transferurile sociale, diferența măsurând impactul potențial al transferurilor sociale naționale asupra reducerii riscului de sărăcie. Pensiile pentru limită de statistici de venit online și pensiile de urmaș sunt considerate venituri înainte de transferuri, nu transferuri sociale. Sunt disponibile diverse defalcări ale acestui indicator, de exemplu: în funcție de vârstă, sex, statutul din punctul de vedere al activității, tip de gospodărie sau nivelul de educație.

Termeni și condiții

Trebuie remarcat faptul că indicatorul nu măsoară bunăstarea, ci este o evaluare relativă a veniturilor curente scăzute prin comparație cu alte persoane din aceeași țară. În tabelele din acest articol se folosesc următoarele notații: Valoarea în caractere cursive statistici de venit online datelor este prognozată, provizorie sau estimată și, prin urmare, este probabil să se schimbe; : valoare indisponibilă, confidențială sau nefiabilă.

statistici de venit online

Contextul În cadrul Consiliului European de la Laeken din statistici de venit online de stat și de guvern europeni au aprobat un prim set de indicatori statistici comuni pentru excluziunea socială și sărăcie, care fac obiectul unui proces continuu de ameliorare desfășurat de către Subgrupul pentru indicatori din cadrul Comitetului pentru protecție socială.

Acești indicatori sunt un element esențial în cadrul metodei deschise de coordonare în vederea monitorizării progreselor realizate de statele membre ale UE în eforturile de reducere a sărăciei și excluziunii sociale. EU-SILC sunt în prezent sursa de referință pentru statisticile UE referitoare la venit și la condițiile de viață și, în special, pentru indicatorii privind incluziunea socială.

În contextul Strategiei EuropaConsiliul European a adoptat în iunie un obiectiv principal pentru incluziunea socială, și anume că, până înîn UE ar trebui să existe cu cel puțin 20 de milioane mai puține persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială comparativ cu EU-SILC reprezintă sursa utilizată pentru a monitoriza progresele înregistrate în vederea îndeplinirii acestui obiectiv principal, care sunt măsurate printr-un indicator care combină rata riscului de sărăcie, rata deprivării materiale severe și procentajul persoanelor care trăiesc în gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii — pentru mai multe informații, a se vedea articolul privind persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Acces direct:.

statistici de venit online