Dicționar de termeni

Semnificația contractului de opțiune. Account Options

Autoritate competentă ANRE -Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei C Cale de alimentare — totalitatea instalațiilor situate între punctul de racordare la reţeaua distribuitorului și punctul de delimitare dintre distribuitor și consumator.

Act legislativ

Calitate a energiei electrice — totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvența tensiunii, amplitudinea și variația tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici și interarmonici, supratensiuni temporare și tranzitorii. Calitate comercială a furnizării — însușire asociată relațiilor care se stabilesc între un furnizor și clienții săi în legătură cu pachetul de servicii aferent furnizării.

Prin excepţie de la prevederile lit.

Continuitate în alimentarea cu energie electrică — caracteristică a alimentării cu energie electrică ce se referă la durata și frecvența întreruperilor în livrarea energiei electrice. Contor de decontare — contor montat în punctul de măsurare în baza căruia se realizează decontarea energiei electrice tranzitate; Contor martor — contor de energie electrică având rolul de a măsura energia electrică în paralel cu contorul de decontare; Contract-cadru de furnizare a energiei electrice — contract reglementat de furnizare a energiei electrice, ale cărui clauze minimale obligatorii sunt stabilite de către autoritatea competentă.

Contract de furnizare — document elaborat de comun acord între părțile contractante, care stabilește condițiile pentru grecii în opțiuni likbez comerciale dintre furnizorul de energie electrică și consumator, respectând contractul cadru de furnizare.

Convenție de consum — document semnat între furnizor și consumator, în cazul în care citirile grupurilor de măsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care părțile acceptă facturarea lunară corespunzător unor cantități de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plăților după fiecare citire.

Convenție de exploatare — act juridic, încheiat între operatorul de rețea și un consumator, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalațiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiții de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervenții în caz de semnificația contractului de opțiune etc.

D Data intrării în vigoare a contractului — data menționată în contract de la care acesta își produce efectele. Data semnării contractului — data la care se întrunește acordul de voință al părților privind încheierea contractului, acord exprimat prin semnarea acestuia de către părțile contractante.

 • Трудно поверить, что мои желания могут что-либо значить в вашей иерархии ценностей.
 • Codul civil de acasă
 • И поэтому тот из вас, кто откажется отправиться с нами, подвергнется блокаде кратковременной памяти и забудет все события последних недель.
 • Câștiguri dovedite pe internet fără recenzii de investiții
 • Banca Naţională a României - Act legislativ

E Etichetarea energiei electrice — totalitatea acțiunilor desfășurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clienților săi existenți sau potențiali, în mod transparent, asupra contribuției fiecărei surse de energie primară la semnificația contractului de opțiune energiei electrice furnizate, precum și a impactului asupra mediului înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatea competentă.

F Facturarea energiei electrice — ansamblul de activități constând în preluarea și validarea datelor de consum, determinarea valorii facturii, întocmirea și emiterea facturilor, transmiterea facturilor și soluționarea contestațiilor privind facturile; Factor de putere semnificația contractului de opțiune — raportul dintre energia electrică activă măsurată și energia electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active și reactive măsurate, tranzitate printr-un punct de delimitare într-un interval de decontare.

Furnizor actual — furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată de la care începe derularea unui nou contract. Furnizor de ultimă instanță — furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiții specifice reglementate Furnizor nou — furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru consumator, pe baza unui nou contract de furnizare a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menționată în contract.

G Grup de măsurare a energiei electrice — ansamblu format din transformatoarele de măsurare și contorul de energie electrică precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare ale energiei electrice, inclusiv elementele de securizare.

 • Termeni generali[ modificare modificare sursă ] Un contract de închiriere este un contract legal [2] și, prin urmare, este executoriu de către toate părțile în temeiul dreptului contractual al legislației aplicabile.
 • Câștigurile din rețeaua globală
 • Кровь.
 • Câștigați bani pentru o recenzie
 • Codul Muncii Adnotat

I Indicator de performanță — expresia cantitativă a gradului în care este satisfăcută o anumită necesitate a clientului final referitoare la calitatea activității de furnizare a energiei electrice și, după caz, a serviciului de rețea.

Indicator de performanță garantat — indicator de performanță individual, pentru care reglementările impun un anumit nivel și care trebuie să fie respectat de către furnizor.

Episodul 28 -Morfologia fetală de Trimestrul 2 - Dr. Roxana Gireadă

Indicator de performanță general — indicator de performanță care se referă la o componentă a calității activității de furnizare, ca valoare generală, la nivelul tuturor clienților finali sau al unei anumite categorii a acestora. Indicator statistic — mărime care cuprinde o informație cantitativă referitoare la o anumită componentă a activității furnizorului, fără să constituie un criteriu de evaluare a calității serviciului prestat.

Instalație de alimentare branșament la joasă tensiune și racord la medie și inaltă tensiune — instalația electrică prin care se face legătura dintre rețeaua furnizorului, în punctul de racordare și instalația consumatorului, în punctul de delimitare. Instalație de utilizare — ansamblul instalațiilor electrice aparținând consumatorului, situate în aval de punctul de delimitare. Interval alunecator — interval bază de timp, care permite contorului baleierea intervalului de măsurare setat orice număr întreg de minute între 1 si 60în vederea înregistrării puterii medii absorbite de un consumator în perioada de referință programată.

În speță, Bundesvergabeamt austriac a adresat Curții o listă de întrebări extrem de lungă, privind interpretarea a diferite dispoziții de drept comunitar din materia contractelor de achiziții publice. În esență, urmează a se clarifica în ce condiții se poate considera că modificările aduse unui contract existent constituie o nouă atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii, având drept consecință faptul că în prealabil trebuie să aibă loc, eventual, o procedură de atribuire și că întreprinderile nereținute beneficiază de protecție juridică. Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare are la origine un litigiu de amploare privind prestarea de servicii de agenție de presă în favoarea autorităților federale austriece, în cadrul căruia pressetext Nachrichtenagentur, un operator relativ nou pe piața austriacă, contestă prin mijloace legale relațiile contractuale care există în mod tradițional între Republica Austria și Austria Presse Agentur, societate având o existență îndelungată, relații contractuale care au făcut obiectul unor modificări în aniiși II — Cadrul juridic A — Dreptul comunitar 3. Articolul 9 Contractele care au ca obiect serviciile enumerate în anexa I B se atribuie în conformitate cu dispozițiile articolelor 14 și

Interval de citire — interval de timp între două citiri consecutive ale indicațiilor grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval. Interval de decontare — interval pentru care se stabilesc obligații privind plata energiei electrice reactive, identic cu intervalul de decontare a energiei electrice active și care este o oră pentru utilizatorii cu puncte de măsurare cu înregistrare orară, respectiv o lună pentru utilizatorii cu puncte de măsurare fără înregistrare orară, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Interval de facturare — intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de timp respectiv și, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice.

 1. Dicționar de termeni - Electrica Furnizare S.A. - Knowledge Base
 2. Leasing - Wikipedia
 3. Она также оказалась пустой.

Interval fix — interval de 15 minute care începe la oră fixă, la o oră și 15 minute, la o oră și 30 minute sau la o oră și 45 minute, în care se înregistrează puterea medie absorbită de consumator.

L Loc de consum — incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare.

Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite sau în aceeași incintă sau zonă. M Mărimi de facturare energie activă, energie reactivă, putere activă, abonament — parametri ai consumului de energie electrică, care se determină în funcție de datele citite pe echipamentele de măsurare, de tipul de tarif, de cantitățile contractate, de caracteristici ale locului de consum și de particularități ale perioadei de facturare și cărora li se aplică prețurile prevăzute de tarif, în condițiile de calcul specificate de prezenta procedură.

semnificația contractului de opțiune

N Normativ de deconectari manuale normativ DM — document emis de operatorii de rețea, care cuprinde consumatorii grupați pe tranșe de deconectare și puterile deconectate semnificația contractului de opțiune se aplică în situații excepționale apărute în funcționarea SEN, situații care necesită reducerea consumului de energie electrică pe zone de rețea sau la nivelul SEN.

O Oferta-tip — oferta de preț și calitate pe care o asigură un furnizor cel puțin pentru clienții casnici și noncasnici mici. Operator de distribuție OD — persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție, care deține, exploatează, întreține modernizează și dezvoltă o rețea electrica de distribuție similar, distribuitor.

Operator de măsurare — operator economic operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, producătorul care deține sub orice titlu, administrează și operează un sistem de măsurare a energiei electrice și care gestionează baza de date de măsurare a acestuia, în condițiile legii.

Operator de rețea OR — operatorul de transport și de sistem sau, după caz, operatorul de distribuție sau persoana juridică ce exploatează rețeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalațiile electrice ale locului de consum pentru care consumatorul solicită schimbarea furnizorului.

Operator de transport și de sistem OTS — persoana juridică titulară de licență pentru transportul energiei electrice și servicii de sistem. Ore de gol de sarcină ale SEN — ore ale zilei în care se realizează, pe ansamblul SEN, cele mai mici valori ale consumului de energie electrică. Ore de vârf de sarcină ale SEN — orele de dimineață și seară aprobate, când se realizează vârfuri de consum de energie electrică, în SEN. P Parte responsabilă cu echilibrarea PRE — titular de licență care a semnificația contractului de opțiune înregistrat de operatorul de transport și de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea, conform prevederilor semnificația contractului de opțiune comercial al pieței angro de energie electrică în vigoare.

Perioada de facturare — intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de timp respectiv și, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice. Penalitate — procent semnificația contractului de opțiune valoarea facturii cu care se majorează suma inițială ca urmare a întârzierii la plată peste un anumit termen prevăzut în contractul de furnizare energie electrică, în condițiile legii.

Piața agro de energie electrică — cadru organizat de tranzacționare a energiei electrice și a serviciilor asociate la care participă producătorii de energie electrică, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție, operatorul pieței de energie electrică și clienții angro.

Piața cu amănuntul de energie electrică — cadrul organizat în care energia electrică este cumpărată de clienții finali, în vederea satisfacerii consumului propriu, de la furnizori sau producători.

semnificația contractului de opțiune

Preț mediu de revenire — prețul mediu obținut în urma aplicării unui tarif sau a unui pachet de tarife. Preț zilnic pentru putere — prețul rezultat prin împărțirea prețului anual pentru putere la numărul de zile din anul calendaristic respectiv. Profil de consum — algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar prin punctele de măsurare la care, conform reglementărilor, nu este obligatorie montarea unui contor cu înregistrare orară a consumului.

Partile si obiectul contractului 1. Termenii si conditiile denumite in continuare si "Contractul" de mai jos au valoare contractuala intre Alpha Bank Romania S.

Profilele de consum se stabilesc de operatorul de distribuție cu aprobarea anre și pot fi diferențiate pe tipuri de consumatori. Profilele de consum pentru un anumit tip de consumatori sunt unice pe teritoriul operatorului de distribuție respectiv.

semnificația contractului de opțiune

Prosumator — clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Punct de delimitare — loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate schimbă ceea ce este un cont demo instalațiile operatorului de rețea.

Putere în restul orelor — cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator în afara orelor de vârf ale SEN, pentru un loc de consum.

Putere la orele de vârf ale SEN — cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator la orele de vârf ale SEN, pentru un loc de consum. Putere maximă contractată — cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de consum, pentru un loc de consum sau cale de alimentare, după caz.

Putere minima tehnologică — cea semnificația contractului de opțiune mică putere necesară unui consumator pentru menținerea în funcțiune, in condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare.