Formular de căutare

O nouă platformă de investiții. Platforma de investiții ROCA își triplează capitalul și câștigă noi investitori

Banca Română de Credite și Investiții lansează MIND, o nouă platformă digitală bancară

Prin urmare, în primii trei ani și jumătate de activitate, platforma a cheltuit doar o mică parte din finanțarea disponibilă. Platforma a oferit servicii de consiliere de care beneficiarii s-au arătat foarte satisfăcuți, însă acestea nu au fost prestate într-un mod direcționat 24 Principalul obiectiv operațional al platformei era de a oferi sprijin consultativ de înaltă calitate și personalizat pentru a acoperi cererile individuale ale beneficiarilor care reflectă prioritățile sprijinului consultativ.

o nouă platformă de investiții

Curtea a examinat dacă: diferiții beneficiari erau satisfăcuți de sprijinul primit, acest aspect fiind evaluat prin intermediul unui sondaj; misiunile reflectau prioritățile sprijinului consultativ, pe baza unei analize a strategiei, a procedurilor și a informațiilor de gestiune disponibile ale platformei; evoluțiile în ceea ce privește cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare au contribuit la asigurarea unei acoperiri geografice suficiente a nevoilor în materie de consiliere.

Figura 4 Marea majoritate a beneficiarilor au primit consiliere tehnică sau financiară Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  Figura 5 Beneficiarii au declarat că erau foarte satisfăcuți de sprijinul oferit o nouă platformă de investiții platformă Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului realizat în rândul beneficiarilor de sprijin consultativ din partea platformei. Or, Curtea a constatat că programele respective nu explicau în mod suficient modul în care activitățile platformei erau concepute pentru a contribui la stimularea investițiilor și nici nu includeau valori-țintă sau rezultate preconizate care să fie atinse până la sfârșitul perioadei de finanțare în legătură cu prioritățile stabilite pentru sprijinul consultativ.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că platforma nu stabilise criterii și proceduri pentru a determina dacă o misiune potențială prezenta o valoare ridicată, medie sau scăzută din punctul de vedere al contribuției sale probabile la oferta de proiecte pentru investiții.

Ele nu explicau o nouă platformă de investiții motivele pentru care platforma era cea mai în măsură să efectueze misiunile, și nu celelalte servicii de consiliere existente ale UE. În opinia Curții, era firesc să se aștepte din partea Comisiei să contracteze efectuarea unui studiu în cadrul eforturilor sale obișnuite de dezvoltare a politicii în acest domeniu.

Succesul începe cu platforma potrivită

Misiunile acopereau sectoarele și statele membre prioritare, însă o abordare mai proactivă ar fi fost necesară pentru o nouă o nouă platformă de investiții de investiții mai bună concentrare pe nevoile de consiliere neacoperite 33 Pe baza informațiilor de gestiune disponibile ale platformei și pe baza altor probe de audit, Curtea a analizat măsura în care misiunile platformei reflectau priorități-cheie ale sprijinului consultativ punctele  30 și  31în special: adiționalitatea în raport cu alte surse de consiliere publice sau private; contribuția la oferta de proiecte adecvate pentru investiții, inclusiv: proiecte eligibile pentru sprijin din partea FEIS, precum și proiecte legate de acțiunile climatice, de economia circulară și de sectorul digital și proiecte transfrontaliere; și instrumente financiare, platforme de investiții și parteneriate public-privat; acoperirea sectoarelor și a zonelor în care nevoile în materie de consiliere opțiuni binare weekend cele mai stringente.

Platforma a înregistrat 55 de misiuni legate de operațiuni financiare ale BEI. În plus, platforma a desfășurat 30 de misiuni pentru instrumente financiare inovatoare potențiale 17 în 12 misiuni pentru potențiale platforme de investiții 19 7 în  și 16 misiuni pentru parteneriate public-privat potențiale 4 în  În aceste cazuri, sprijinul oferit de platformă poate fi oferit într-o etapă foarte timpurie, fără să existe vreo garanție că instrumentele, platformele sau parteneriatele respective urmează să fie constituite caseta 3.

Caseta 3 Exemple de misiuni realizate de platformă pentru instrumente financiare și pentru platforme de investiții În cazul unei misiuni din eșantionul Curții, platforma a sprijinit evaluarea o nouă platformă de investiții noi modele de finanțare, inclusiv identificarea unor noi surse de finanțare, pentru o investiție guvernamentală în cercetare și dezvoltare în mai multe universități.

Valoarea adăugată a intervenției platformei a fost justificată prin referirea la politica platformei de sprijinire a inițiativelor locale vizând crearea unor proiecte în câștiguri online pentru instalatori se pot face investiții prin instrumente financiare inovatoare pentru entități publice regionale și locale. Una dintre realizările misiunii a fost un raport elaborat de o societate externă de consultanță în decembrie  La sfârșitul lunii decembrie , era prea devreme să se concluzioneze dacă sprijinul oferit de platformă urma să ducă la utilizarea unui instrument financiar nou.

O altă misiune din eșantionul Curții privea dezvoltarea unui instrument online pentru facilitarea accesului la o platformă de investiții pentru sectorul agricol. Misiunea nu va avea ca rezultat constituirea unei noi platforme de investiții, dar va ajuta utilizatorii finali să aibă acces la finanțarea pusă la câștigați bani online ușor de aceasta, platforma urmând să aibă capacitatea de a mobiliza resurse din FEIS și din fondurile structurale și de investiții europene fondurile ESI.

Celelalte misiuni priveau sectoare identificate ca având o prioritate mai scăzută. Figura 6 Majoritatea misiunilor au fost realizate în sectoare cu prioritate ridicată Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  De asemenea, Curtea a constatat că acest procent se datora în mare parte numărului ridicat de misiuni efectuate de BERD în România, în Bulgaria și în Croația  Opt misiuni priveau operațiuni sprijinite de FEIS în cinci țări acoperite de politica de coeziune.

BRD LANSEAZĂ ”YOU”, NOUA SA PLATFORMĂ DE BANKING DIGITAL

Figura 7 Misiunile efectuate în statele membre cu prioritate absolută au fost concentrate în România și în Bulgaria Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  Figura 8 Un număr mic de misiuni au fost realizate în sectoarele prioritare pentru statele membre cu prioritate ridicată Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  În pofida eforturilor platformei, cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare în vederea îmbunătățirii acoperirii geografice s-a dezvoltat într-un ritm lent 41 Una dintre modalitățile esențiale prin care platforma își putea îndeplini obiectivul de a remedia lacunele în materie de răspuns la nevoile de consiliere în statele membre era de a lucra în cooperare cu parteneri de la nivel local.

În acest sens, platforma a depus eforturi pentru a dezvolta o rețea de acorduri cu instituții partenere locale, în special o nouă platformă de investiții băncile sau instituțiile naționale de promovare din statele membre și cu BERD.

Scopul unei astfel de cooperări era de a încuraja schimbul de informații, de a îmbunătăți oferta de cereri adresate platformei și de a consolida oferta de servicii de consiliere de pe plan local.

Curtea a examinat modul în care cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și cu BERD a progresat în perioada respectivă.

o nouă platformă de investiții

Acordul-cadru de parteneriat încheiat între Comisie și BEI prevedea că această cooperare cu băncile și instituțiile naționale de promovare are loc în ceea ce privește: schimbul și diseminarea de cunoștințe și de bune practici; rolul acestora de punct de intrare la nivel local pentru beneficiarii potențiali ai platformei; și furnizarea de servicii de consiliere în numele platformei.

Figura 9 descrie natura cooperării acoperite de memorandumuri. În cinci state membre, platforma semnase memorandumuri de înțelegere cu două bănci sau instituții naționale de promovare Bulgaria, Franța, Germania, Lituania și Polonia.

Platforma de investiții și management ROCA vrea să se listeze la | info-trip.ro

Semnarea unui memorandum de înțelegere a ajutat la oficializarea schimbului de cunoștințe în legătură cu activitățile platformei. În răspunsurile lor la chestionarul Curții, băncile și instituțiile naționale de promovare au explicat, în cele mai multe cazuri, că motivul principal care a stat la baza semnării unui memorandum de înțelegere era faptul că acesta oferă posibilitatea unui schimb de cunoștințe și de bune practici. În acest sens, acțiunea principală pusă în aplicare în cadrul acestei cooperări a fost organizarea de evenimente de comunicare pentru a crește vizibilitatea activităților platformei.

Șapte din 20 de bănci și instituții naționale de promovare au indicat că, până la 31 decembrie , nu avusese loc nicio activitate în materie de cooperare.

ROCA Investments - Platforma de investiții ROCA își triplează capitalul și câștigă noi investitori

Figura 9 Nivelul de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare este variabil Sursa: Harta de fundal © OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2. Curtea a constatat că, pentru a se putea încheia acorduri între BEI și băncile sau instituțiile naționale de promovare în vederea furnizării de servicii de consiliere din partea platformei, cu finanțare de la bugetul UE, erau necesare modificări ale acordurilor contractuale dintre UE și BEI.

Acesta a fost în special cazul modificării acordului-cadru de parteneriat în mai  În plus, acordul de grant specific din  a fost modificat în decembrie  pentru a se defini termenii și condițiile furnizării sprijinului financiar oferit de platformă băncilor și instituțiilor naționale de promovare, inclusiv cerințele ca acestea din urmă să țină evidențe suficiente pentru ca BEI să fie în măsură să verifice modul în care a fost utilizat sprijinul oferit de platformă.

Platforma a luat o serie de măsuri pentru a remedia această problemă.

Bugetul platformei pentru  a inclus suma de 7 milioane de euro destinată sprijinirii și acoperirii nevoilor în materie de consolidare a capacităților băncilor și instituțiilor naționale de promovare, precum și susținerii prestării serviciilor de consiliere pe plan local Propunerile puteau include următoarele: furnizarea de servicii de consiliere în materie de investiții în numele platformei; crearea sau dezvoltarea unei capacități organizaționale; și transferul de cunoștințe pentru dezvoltarea capacității locale în materie de consiliere.

Platforma a invitat băncile și instituțiile naționale de promovare să prezinte propuneri pentru inițiative cu valori cuprinse între   de euro și   de euro fiecare. Platforma intenționa să mențină deschisă cererea de propuneri până în iunie , sub rezerva disponibilității în continuare a finanțării.

Acceptarea propunerilor urma să aibă loc o dată la trei luni. Prima rundă de propuneri a fost primită în februarie  Nouă bănci și instituții naționale de promovare au depus propuneri, iar șase dintre acestea au primit o evaluare pozitivă și solicitanții câștigători au fost invitați să negocieze un acord de finanțare.

Din cauza negocierilor îndelungate implicate, până la 31 decembrie  fusese semnat un singur acord de finanțare.

Platforma online info-trip.ro a demarat o rundă nouă de investiţii pentru euro

Până la finalul anului  nu fuseseră efectuate niciun fel de costuri. Riscul este ca sprijinul acordat să aibă doar un impact redus asupra prestării de servicii de consiliere pe plan local. Inițial, sprijinul furnizat de platformă pentru acest program urmărea să încurajeze dezvoltarea economică și competitivitatea în sectorul IMM-urilor în Bulgaria, în Grecia și în România.

o nouă platformă de investiții

Croația a fost inclusă ulterior, în urma unei noi modificări aduse Acordului de grant specific din  Pentru ca BERD să își poată îndeplini rolul în acest context, Comisia și BEI au fost nevoite să modifice acordul-cadru de parteneriat și Acordul de grant specific din  care reglementează activitatea platformei.

Aceste modificări au sporit complexitatea globală a cadrului juridic și contractual al platformei. Platforma a prevăzut în buget 5,0 milioane de euro pentru cooperarea cu BERD, din care aceasta din urmă angajase 2,4 milioane de euro până la sfârșitul anului  Odată stabilită, cooperarea cu BERD a generat un număr semnificativ de misiuni în sectorul IMM-urilor și în cele patru țări vizate figura 6 și figura 7.

  • Platforma de Tranzacționare xStation - Cea mai bună platformă de Forex & CFD în | XTB | XTB
  • Cum se alege un grafic pentru opțiuni binare
  • Idee nouă de a face bani
  • Poți alege din peste de instrumente.
  • Economic Platforma de investiţii şi management ROCA anunţă o nouă tranzacţie în agri-food şi investeşte
  • Cum să faci bani dacă nu muncești

Dovezile care demonstrează că platforma a adus o contribuție semnificativă la sporirea ofertei de proiecte adecvate pentru investiții erau limitate 51 Pentru a produce un impact, platforma trebuia să crească oferta de proiecte adecvate pentru investiții. Principalul mijloc prin care acest obiectiv putea fi atins era finalizarea misiunilor. Curtea a examinat probele disponibile cu privire la impactul sprijinului oferit de platformă asupra ofertei de proiecte de investiții, în special în ceea ce privește FEIS Odată convenită misiunea, consultantul din partea platformei stabilea un contact cu serviciul relevant din cadrul BEI pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a misiunii.